• Share on Facebook
 • Share on Facebook
 • Share on Linkedin
 • Share by email
 • Share on Facebook
 • Share on Facebook
 • Share on Linkedin
 • Share by email
Welsh National Opera

Welsh National Opera (WNO) is one of the UK's leading opera companies with a growing international reputation that marked its 75th anniversary in April 2021. WNO's output includes world class productions, award-winning community and education programmes, concerts, broadcasts and digital activities. WNO is a company for everyone and their work strives to reflect the society in which we live. It employs over 250 people and has a turnover of £18m. At its heart sit the Company's two full time ensembles, the Chorus and Orchestra. The company's funding structure is unique amongst large-scale arts organisations in the UK as it receives its core funding from both the Arts Council of Wales and Arts Council England. The company performs at its home base - the state-of-the-art Wales Millennium Centre, Cardiff and tours in Wales and England performing to over 120,000 people each year.

Inclusive, collaborative, dynamic, generous and responsible, the WNO's mission is to bring the power, drama and raw emotion of opera to as wide an audience as possible, in performances marked by an uncompromising quest for artistic quality. It is now seeking to appoint 3 new trustees to its Board.

Role Specification

 • Supporting the Chair and Board to lead WNO and maintain its distinct identity, you will provide sound, relevant leadership experience to input to Board deliberations and act as a 'sounding board' to the visionary ideas of the executive and artistic team
 • Ensuring WNO succeeds as Wales' national opera company by supporting the executives and Company through experience, networks, and mentoring, you will also act as an effective ambassador for WNO and contribute to successful stakeholder relationships
 • Demonstrating the right leadership behaviours to support a positive culture of innovation, growth, and collaboration within the Company, and sharing Board responsibilities for identifying and implementing the right strategic direction, consistent with WNO's national and international ambitions, you will also play an active role in WNO's search for funding and sponsorship in order to attract significant private funding

The Individual

 • With a strong interest in opera and an empathy with WNO and its objectives and a willingness to engage in fund-raising activities in partnership with the development team, you will be a fluent communicator who can represent the organisation externally
 • You will possess some understanding of the publicly-funded context of WNO and its relationship with Welsh Government through Arts Council of Wales and with Arts Council England
 • You will be committed to ensuring diversity throughout the organisation, able to contribute in a collaborative manner to ensure productive discussion and debate at board level, exercise good judgement with strong leadership and inter-personal skills and appreciate the non-executive nature of the role but with a readiness to support and mentor the senior executive team as appropriate.
 • It is essential that at least one of the new board members is fluent in the Welsh language, is able to read, speak and write in Welsh and with a strong awareness of the dynamic and role of the Welsh language in the arts and beyond.

The board meets six times a year, including one away day strategy session. Board members are unremunerated but reasonable expenses are paid. The new Trustees will begin their 3 years term in January 2022 and, in addition to formal meetings, will be expected to attend events and engage in ambassadorial and fundraising-related activities. The overall time commitment for these roles is likely to be in the region of 10-12 days per annum.

For an informal discussion and a copy of the Candidate Pack, please contact the Goodson Thomas team on 029 2167 4422 or info@goodsonthomas.com

To apply please submit your CV and Covering letter quoting 0305-GT-WNO via goodsonthomas.com/opportunities

Closing date: 12:00 pm Tuesday 19th October 2021
Interview date: Week Commencing 8th November 2021

All applications will be acknowledged.

Mae Opera Cenedlaethol Cymru (WNO) yn un o gwmnïau opera mwyaf blaenllaw y DU sydd ag enw da rhyngwladol cynyddol a ddathlodd ei ben-blwydd yn 75 oed ym mis Ebrill 2021. Mae allbwn WNO yn cynnwys cynyrchiadau o'r radd flaenaf, rhaglenni cymunedol ac addysg hynod lwyddiannus, cyngherddau, darllediadau a gweithgareddau digidol. Mae WNO yn gwmni i bawb ac mae eu gwaith yn adlewyrchu'r gymdeithas yr ydym yn byw ynddi. Mae'n cyflogi 250 o bobl ac mae ganddo drosiant o £18m. Wrth galon y Cwmni mae ei ddau ensemble llawn amser, y Corws a'r Gerddorfa. Mae strwythur cyllid y cwmni yn unigryw ymhlith sefydliadau celfyddydol ar raddfa fawr y DU gan ei fod yn derbyn ei gyllid craidd gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Celfyddydau Lloegr. Mae'r cwmni yn perfformio yn ei gartref - Canolfan Mileniwm Cymru Caerdydd sy'n fan eithaf y grefft ac yn teithio Cymru a Lloegr gan berfformio i dros 120,000 o bobl bob blwyddyn.

Yn gynhwysol, cydweithredol, deinamig, hael a chyfrifol, ei genhadaeth yw dod â phŵer, drama ac emosiwn amrwd opera i gynulleidfa mor eang â phosibl mewn perfformiadau wedi'u nodweddu gan ymchwil ddigyfaddawd am ansawdd artistig. Mae bellach yn dymuno penodi 3 ymddiriedolwyr newydd i ymuno â'i Fwrdd.

Manyleb Swydd

 • Gan gefnogi'r Cadeirydd a'r Bwrdd i arwain WNO a chynnal ei hunaniaeth unigryw, byddwch yn darparu profiad arweinyddiaeth cadarn a pherthnasol i gyfrannu at ystyriaethau'r Bwrdd a gwasanaethu fel 'bwrdd seinio' i syniadau gweledigaethol y tîm gweithredol ac artistig
 • Sicrhau bod WNO yn llwyddo fel cwmni opera cenedlaethol Cymru drwy gefnogi'r swyddogion gweithredol a'r Cwmni drwy brofiad, rhwydweithiau, a mentora, byddwch hefyd yn gwasanaethu fel llysgennad effeithiol i WNO ac yn cyfrannu at berthnasoedd llwyddiannus â rhanddeiliaid
 • Arddangos yr ymddygiad arwain cywir i gefnogi diwylliant cadarnhaol o arloesedd, twf, a chydweithredu yn y Cwmni, a rhannu cyfrifoldebau'r Bwrdd i adnabod a gweithredu'r cyfeiriad strategol cywir, yn gyson gydag uchelgeisiau cenedlaethol a rhyngwladol WNO, byddwch hefyd yn chwarae rôl ymarferol yn chwiliad WNO am gyllid a nawdd er mwyn denu cyllid preifat sylweddol

Yr Unigolyn

 • Gyda diddordeb cryf mewn opera ac empathi ag WNO a'i amcanion a pharodrwydd i ymgysylltu â gweithgareddau codi arian mewn partneriaeth â'r tîm datblygu, byddwch yn gallu cyfathrebu'n rhugl a chynrychioli'r sefydliad yn allanol
 • Byddwch yn meddu ar beth ddealltwriaeth o gyd-destun cyllid cyhoeddus WNO a'i berthynas gyda Llywodraeth Cymru drwy Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Celfyddydau Lloegr
 • Byddwch yn ymrwymedig i sicrhau amrywiaeth ar draws y sefydliad, yn gallu cyfrannu mewn modd cydweithredol i sicrhau trafodaethau a dadleuon cynhyrchiol ar lefel bwrdd, ymarfer beirniadaeth dda gyda sgiliau arwain a rhyngbersonol cryf a gwerthfawrogi natur anweithredol y rôl ond gyda pharodrwydd i gefnogi a mentora'r uwch dîm gweithredol fel sy'n briodol.
 • Mae'n hanfodol bod o leiaf un o'r aelodau bwrdd newydd yn rhugl yn y Gymraeg, yn gallu darllen, siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg a chydag ymwybyddiaeth gref o ddynameg a rôl yr iaith Gymraeg yn y celfyddydau a thu hwnt.

Mae'r bwrdd yn cwrdd chwe gwaith y flwyddyn, yn cynnwys un diwrnod i ffwrdd ar gyfer sesiwn strategaeth. Mae aelodau bwrdd yn ddi-dal ond telir treuliau rhesymol iddynt. Bydd yr Ymddiriedolwyr newydd yn dechrau eu tymor 3 blynedd ym mis Ionawr 2022 ac, yn ychwanegol i gyfarfodydd ffurfiol, bydd disgwyl iddynt fynychu digwyddiadau ac ymwneud â gweithgareddau codi arian a llysgenhadol. Mae'r ymrwymiad amser cyffredinol ar gyfer y rolau hyn yn debygol o fod oddeutu 10-12 diwrnod y flwyddyn.

Am drafodaeth anffurfiol a chopi o'r Pecyn Ymgeisydd, cysylltwch â thîm Goodson Thomas ar 029 2167 4422 neu info@goodsonthomas.com

I wneud cais cyflwynwch eich CV a llythyr eglurhaol gan ddyfynnu 0305-GT-WNO drwy goodsonthomas.com/opportunities

Dyddiad cau: 12:00 pm dydd Mawrth 19 Hydref 2021
Dyddiad cyfweld: Wythnos yn dechrau 8 Tachwedd 2021

Bydd yr holl geisiadau'n cael eu cydnabod.