Welsh National Opera

Chair

Welsh National Opera believes in the power of opera to transform lives.

One of the UK’s leading opera companies with a growing international reputation, WNO is soon to celebrate its 75th anniversary. Its output includes world class productions, award-winning community and education programmes, concerts, broadcasts and digital activities. It is a company of over 250 passionate and committed musicians, artists, craftspeople, technicians and administrators and has £18m annual turnover. At its heart sits the company’s two full time ensembles, the Chorus and Orchestra. The company’s funding structure is unique amongst large-scale arts organisations in the UK as it receives core funding from both the Arts Council of Wales and Arts Council England. The company performs at its home base – the state-of-the-art Wales Millennium Centre, Cardiff and tours in Wales and England, performing to over 120,000 people each year.

Driven by its values: Expert, Collaborative, Smart, Innovative and Inclusive, and its mission ‘to bring the power, drama and raw emotion of opera to as wide an audience as possible, in performances marked by an uncompromising quest for artistic quality’ - WNO is now seeking a new Chair.

Role

 • Lead the board in its support of and collaboration with WNO’s management team to ensure the company continues to achieve its ambitions and build upon its success
 • Provide direction to the board of Trustees, to fulfil its responsibilities in relation to governance, diversity and the strategic direction of WNO
 • Engage fully in and support the company’s fundraising, stakeholder engagement and profile raising activities, in the context of an increasingly challenging financial climate for arts organisations

Individual

 • An interest in opera and the arts, and an empathy for WNO and its aims
 • Willingness to lead from the front and support events and fundraising activities in partnership with the Trustees and senior and development teams
 • An understanding of governance and acceptance of the legal duties, responsibilities and liabilities of board membership and charitable trusteeship
 • Excellent leadership, communication and relationship building skills; capable of working with tact and diplomacy and the ability to unite a team

The Chair will be appointed for a 3 year term, which is renewable for a further term. The post is unremunerated, except for reasonable out-of-pocket expenses. The realistic time commitment will be 25-30 days pa in total, for board meetings (in Cardiff), preparation time, events, opening nights, stakeholder meetings and sub-committee meetings.

Welsh National Opera is an Equal Opportunities Employer and a Registered Charity. We encourage people from any background to apply for vacancies. We are committed to creating a workforce which is representative of society and brings together people with a variety of skills and experiences to help shape what we do and how we work. We are particularly keen to hear from Black, Asian and Minority Ethnic (BAME) and disabled candidates.

Please call one of our Odgers Wales team for a confidential conversation on 02920 783 050. If you would like to apply directly, please email your details to 72882@odgersberndtson.com

All applications will be acknowledged.

 

Mae Opera Cenedlaethol Cymru (WNO) yn credu mewn pŵer opera i drawsnewid bywydau.

WNO yw un o gwmnïau opera mwyaf blaenllaw'r DU, gydag enw da rhyngwladol cynyddol. Bydd y cwmni'n dathlu ei ben-blwydd yn 75 oed yn fuan. Mae ei allbwn yn cynnwys cynyrchiadau o'r radd flaenaf, rhaglenni cymunedol ac addysg hynod lwyddiannus, cyngherddau, darllediadau a gweithgareddau digidol. Mae'n gwmni o dros 250 o gerddorion, artistiaid, crefftwyr, technegwyr a gweinyddwyr angerddol ac ymroddedig, ac mae ganddo drosiant blynyddol o £18m. Wrth galon y Cwmni mae ei ddau ensemble llawn amser, y Corws a'r Gerddorfa. Mae strwythur cyllid y cwmni yn unigryw ymhlith sefydliadau celfyddydol ar raddfa fawr y DU gan ei fod yn derbyn ei gyllid craidd gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Celfyddydau Lloegr. Mae'r cwmni yn perfformio yn ei gartref - Canolfan Mileniwm Cymru Caerdydd sy'n fan eithaf y grefft ac yn teithio Cymru a Lloegr gan berfformio i dros 120,000 o bobl bob blwyddyn.

Caiff ei yrru gan ei werthoedd: Arbenigedd, Cydweithio, Craff, Arloesol a Chynhwysol, a'i genhadaeth 'i ddod â phŵer, drama ac emosiwn amrwd opera i gynulleidfa mor eang â phosibl mewn perfformiadau wedi eu nodweddu gan ymchwil digyfaddawd am ansawdd artistig' - bellach mae WNO yn chwilio am Gadeirydd newydd.

Rôl

 • Arwain y bwrdd yn ei gefnogaeth i dîm rheoli WNO ac wrth gydweithio â'r tîm hwnnw i sicrhau bod y cwmni yn parhau i gyflawni ei ddyheadau ac yn adeiladu ar ei lwyddiant
 • Darparu cyfarwyddyd i'r bwrdd o Ymddiriedolwyr, i gyflawni ei gyfrifoldebau mewn perthynas â llywodraethiant, amrywiaeth a chyfeiriad strategol WNO
 • Ymgysylltu'n llawn â gweithgareddau codi arian, ymgysylltu â rhanddeiliaid a chodi proffil y cwmni, a chefnogi'r gweithgareddau hynny yng nghyd-destun hinsawdd ariannol sy'n gynyddol heriol i sefydliadau celfyddydol

Yr Unigolyn

 • Diddordeb mewn opera a'r celfyddydau perfformio ac empathi ag WNO a'i amcanion
 • Parodrwydd i arwain y ffordd a chefnogi digwyddiadau a gweithgareddau codi arian mewn partneriaeth â'r Ymddiriedolwyr a'r uwch dimau rheoli a datblygu
 • Dealltwriaeth o lywodraethu a derbyn dyletswyddau, cyfrifoldebau a rhwymedigaethau cyfreithiol aelodaeth o'r bwrdd ac ymddiriedolaeth elusennol
 • Sgiliau arwain, cyfathrebu a meithrin perthynas rhagorol; sydd â'r gallu i weithio gyda doethineb a diplomyddiaeth a'r gallu i uno tîm

Bydd y Cadeirydd yn cael ei benodi am dymor o 3 blynedd, y gellir ei adnewyddu am dymor arall. Mae'r swydd yn ddi-dâl, ac eithrio treuliau parod rhesymol. Yr ymrwymiad amser realistig fydd 25-30 diwrnod y flwyddyn ar gyfer cyfarfodydd bwrdd (yng Nghaerdydd), amser paratoi, digwyddiadau, nosweithiau agored, cyfarfodydd â rhanddeiliaid a chyfarfodydd is-bwyllgorau.

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal ac yn Elusen Gofrestredig. Anogwn bobl o unrhyw gefndir i wneud cais am swyddi gwag. Rydym wedi ymrwymo i greu gweithlu sy'n cynrychioli cymdeithas ac sy'n dod â phobl ag amrywiaeth o sgiliau a phrofiadau ynghyd i helpu i siapio'r hyn a wnawn a'n ffordd o weithio. Rydym yn arbennig o awyddus i glywed gan ymgeiswyr o gymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) ac ymgeiswyr anabl.

Ffoniwch aelod o'n tîm Odgers Cymru am sgwrs gyfrinachol ar 029 2078 3050. Os hoffech ymgeisio, e-bostiwch eich manylion i 72882@odgersberndtson.com

Bydd yr holl geisiadau'n cael eu cydnabod.