National Dance Company Wales

Production Manager

National Dance Company Wales is one of the national arts companies of Wales. We work with exceptional UK-based and international choreographers to engage and inspire audiences and participants across Wales, the wider UK and internationally.

Responsible for the planning and delivery of new creations, touring and overseeing Dance House activity

The Production Manager is responsible for the successful realisation of National Dance Company Wales’ ambitious portfolio of projects and performances as well as the programme of activity at its home the Dance House.

Responsible for the planning and delivery of new creations, touring and overseeing Dance House activity the post-holder reports to the Tour and Projects Producer, and manages the Technical Stage Manager and freelance team.

NDCWales are a diverse and vibrant company and welcome applications from people of all backgrounds, gender and race.

This is a full-time permanent position. We also welcome job share proposals or part time working applications.

Salary circa £28,000, dependent on experience and qualifications

For further information and an application pack please visit our website ndcwales.co.uk/about/jobs-and-volunteer

Closing date: 9am Thursday 27th September 2018
Interviews: 4th October 2018

Please be aware that due to the nature of the post the successful candidate will be subject to a Disclosure and Barring Services check.
 
Registered as a Limited Company in England & Wales No. 1672419
Registered as a Charity in England & Wales No. 326227

Rheolwr Cynhyrchu

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru (CDCCymru) yw un o gwmnïau celfyddydol cenedlaethol Cymru. Rydym yn gweithio gyda choreograffwyr eithriadol wedi’u lleoli yn y DU ac yn rhyngwladol i ymgysylltu ac ysbrydoli cynulleidfaoedd a chyfranogwyr ledled Cymru, y DU yn ehangach ac yn rhyngwladol.

Bydd deilydd y swydd yn gyfrifol am gynllunio a llunio creadigaethau newydd, teithiau ac yn goruchwylio gweithgareddau Tŷ Dawns. Bydd yn adrodd i’r Cynhyrchydd Taith a Phrosiectau

Mae’r Rheolwr Cynhyrchu’n gyfrifol am wireddu portffolio uchelgeisiol o brosiectau a pherfformiadau yn ogystal â’r rhaglen o weithgaredd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn ei gartref, y Tŷ Dawns, yn llwyddiannus.

Bydd deilydd y swydd yn gyfrifol am gynllunio a llunio creadigaethau newydd, teithiau ac yn goruchwylio gweithgareddau Tŷ Dawns. Bydd yn adrodd i’r Cynhyrchydd Taith a Phrosiectau, ac yn rheoli’r Rheolwr Llwyfan Technegol a’r tîm o bobl sy’n gweithio ar eu liwt eu hunain.

Mae CDCCymru’n gwmni amrywiol a bywiog ac yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir, hil a rhyw.

Swydd lawn amser, barhaol yw hon. Croesawn gynigion i rannu swydd neu geisiadau i weithio’n rhan amser.

Cyflog tua £28,000, yn ddibynnol ar brofiad a chymwysterau

Am wybodaeth bellach a phecyn ymgeisio, ewch i’n gwefan, ndcwales.co.uk/about/jobs-and-volunteer, os gwelwch yn dda

Dyddiad cau: 9am dydd Iau 27 Medi 2018
Cyfweliadau: 4 Hydref 2018

Byddwch cystal â bod yn ymwybodol, oherwydd natur y swydd, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn destun gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.
 
Cofrestrwyd fel Cwmni Cyfyngedig yng Nghymru a Lloegr, Rhif 1672419
Cofrestrwyd fel Elusen yng Nghymru a Lloegr, Rhif 326227