Hijinx

Chief Executive

Hijinx are looking for a Chief Executive to follow on from the tenure of Clare Williams, who held the reins whilst the company went through a period of phenomenal growth and won a raft of accolades and awards, including The Stage International Theatre Award, Arts & Business Arts Award and The Welsh Charity of the Year for Outstanding Impact.

Hijinx has its headquarters at the Wales Millennium Centre in Cardiff Bay but operates across Wales - with hubs in Prestatyn, Carmarthen, Aberystwyth and Cardiff. Hijinx tackles the complex problem of integrating people with learning disabilities into the workplace and society. It does this by identifying and training talented young adults with autism and learning disabilities to become professional actors.  

The successful candidate will have:

 • a commitment to driving change
 • entrepreneurial and business management skills
 • strong interpersonal skills
 • a commitment to social good
 • financial acumen and success in generating income from commercial activity without diluting core mission

The successful applicant will be:

 • someone who insists on quality in all things
 • a strategic thinker who is both imaginative and innovative
 • a profile raiser
 • an excellent communicator and networker
 • an international ambassador for Hijinx
 • a skilled manager of people building capability and ambition in the Hijinx team
 • a passionate advocate of cultivating new audiences
 • someone who is prepared to travel extensively and to work anti-social hours  

The ability to speak Welsh is desirable. A commitment to learning Welsh is essential. A knowledge of other European languages advantageous.

The successful applicant will take up post on 23 September 2019.

To apply

Application by email to include CV, a covering letter (including salary expectation) to Chair of Trustees (trustees@hijinx.org.uk) by Thursday 18 April 5pm

Shortlisted applicants will be notified by e-mail on Monday 29 April. Applicants who have not been notified by this date will not be invited to interview.  

Regrettably we are unable to provide feedback to unsuccessful applicants.

Interviews will take place in Cardiff Bay on Monday 13 May

Appointment subject to references and enhanced DBS check

Brif Weithredwr

Mae Hijinx yn chwilio am Brif Weithredwr i ddilyn ymlaen o gyfnod daliadaeth Clare Williams, fu’n dal yr awenau tra bu'r cwmni yn mynd trwy gyfnod o dwf rhyfeddol gan ennill llu o anrhydeddau a gwobrau, ac yn eu plith The Stage International Theatre Award, Arts & Business Arts Award a The Welsh Charity of the Year for Outstanding Impact.

Mae pencadlys Hijinx yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd ond mae'n gweithredu ar draws Cymru gyfan - gyda chanolfannau ym Mhrestatyn, Caerfyrddin, Aberystwyth a Chaerdydd. Mae Hijinx yn mynd i'r afael â'r broblem gymhleth o integreiddio pobl sydd ag anableddau dysgu i fod yn rhan o’r gweithle a’r gymdeithas. Mae'n gwneud hyn drwy ganfod a hyfforddi oedolion ifanc talentog sydd ag awtistiaeth ac anableddau dysgu i fod yn actorion proffesiynol.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus:

 • ymrwymiad i fwrw ati gyda newid
 • sgiliau mentergarwch a rheoli busnes
 • sgiliau rhyngbersonol cryf
 • ymrwymiad i les cymdeithasol
 • craffter ariannol a llwyddiant wrth gynhyrchu incwm o weithgarwch masnachol heb wanhau’r genhadaeth graidd

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn:

 • rhywun sy'n mynnu safon ym mhob peth
 • un sydd â meddylfryd strategol sy'n ddychmygus yn ogystal ag arloesol
 • codwr proffil
 • cyfathrebwr a rhwydweithiwr ardderchog
 • llysgennad rhyngwladol dros Hijinx
 • rheolwr medrus yn ei ymwneud/hymwneud â phobl sy'n meithrin gallu ac uchelgais yn nhîm Hijinx
 • eiriolwr angerddol dros feithrin cynulleidfaoedd newydd
 • rhywun sy'n barod i deithio'n helaeth ac i weithio oriau anghymdeithasol

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol. Mae ymrwymiad i ddysgu Cymraeg yn hanfodol. Gwybodaeth o ieithoedd Ewropeaidd eraill yn fanteisiol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dechrau yn ei swydd ar 23 Medi 2019.

I wneud cais

Cais trwy e-bost i gynnwys CV, llythyr eglurhaol (gan gynnwys cyflog disgwyliedig) i Gadeirydd yr Ymddiriedolwyr (trustees@hijinx.org.uk) erbyn dydd Iau 18 Ebrill 5pm

Hysbysir yr ymgeiswyr y mae eu henwau wedi eu cynnwys ar y rhestr fer trwy e-bost ar ddydd Llun 29 Ebrill. Ni fydd ymgeiswyr nad ydynt wedi'u hysbysu erbyn y dyddiad hwn yn cael eu gwahodd i gyfweliad.

Yn anffodus ni allwn roi adborth i ymgeiswyr aflwyddiannus.

Cynhelir y cyfweliadau ym Mae Caerdydd ar ddydd Llun 13 Mai.

Mae'r apwyntiad yn amodol ar eirda canolwyr a gwiriad DBS uwch