Blackwood Miners' Institute

Theatre and Arts Service Manager

Caerphilly County Borough Council's Arts Service is a vibrant and ambitious service that consists of the Arts Development Team and the county's principle arts venue, Blackwood Miners' Institute.  The service strives to be all inclusive and offer new opportunities to the residents and visitors to Caerphilly Borough within the arts.  

CCBC is looking for a dynamic person with strong leadership skills to fill the role of Theatre and Arts Service Manager during a maternity absence.  The post is fixed term until 28/02/2020.  The successful candidate must be somebody who will lead the Arts Service, ensuring a high quality service, and effective function, promotion and operation.  They must have a good eye for detail, and strong project management skills, as well as a passion for the arts and the ability to inspire that passion in others.

If having read the Job Description and Person Specification you would like an informal discussion about the post please contact Marina Newth on 01495 224425.

Please apply online by visiting www.caerphilly.gov.uk or alternatively to request a paper application pack please contact the Recruitment Team on 01443 866522.

We are legally obliged to ask you to provide evidence of your right to work in the UK.  If you are invited to interview, you will be asked to provide appropriate documents such as your full birth certificate/passport/work permit in accordance with the Asylum and Immigration Act 1996.

 

Mae Gwasanaeth Celfyddydau Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn wasanaeth bywiog ac uchelgeisiol sy'n cynnwys Tim Datblygu'r Celfyddydau a phrif leoliad celfyddydol y sir, Sefydliad y Glowyr Coed Duon. Mae'r gwasanaeth yn ymdrechu i fod yn holl gynhwysol ac yn cynnig cyfleoedd newydd i'r trigolion ac ymwelwyr i Fwrdeistref Caerffili o fewn y celfyddydau.

Mae CBSC yn chwilio am berson deinamig gyda sgiliau arweinyddiaeth cryf i lenwi rol Rheolwr Gwasanaeth Theatr a Chelfyddydau yn ystod absenoldeb mamolaeth. Mae'r swydd am gyfnod penodol tan 2802/2020. Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn rhywun a fydd yn arwain y Gwasanaeth Celfyddydau gan sicrhau gwasanaeth o ansawdd uchel, a swyddogaeth, hyrwyddiad a gweithrediad effeithiol. Rhaid bod ganddynt lygaid craff, a sgiliau rheoli prosiectau cryf, yn ogystal a brwdfrydedd am y celfyddydau a'r gallu i ysbrydoli'r angerdd hwnnw mewn eraill.

Os ar ol darllen y Swydd Ddisgrifiad a Manyleb y Person rydych yn dymuno cael trafodaeth anffurfiol, cysylltwch a Marina Newth ar 01495 224425.

Gwnewch gais ar-lein drwy fynd i www.caerffili.gov.uk neu fel arall, i ofyn am becyn cais papur, cysylltwch â’r Tîm Recriwtio ar 01443 866522.

O dan y gyfraith mae'n rhaid i ni i ofyn i chi ddarparu tystiolaeth o'ch hawl i weithio yn y DU. Os cewch eich gwahodd i gyfweliad, byddwch yn cael eich gofyn i ddarparu dogfennau priodol fel eich tystysgrif geni llawn / pasbort / trwydded waith yn unol a'r Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1996.