Blackwood Miners' Institute

Deputy Theatre Manager

Blackwood Miners' Institute is Caerphilly Borough's leading professional arts venue, welcoming over 34,000 visitors a year. We aim to offer a varied, entertaining and challenging program of events, and a warm welcome to all of its visitors.
 
Blackwood Miners' Institute is looking for a creative and efficient Deputy Theatre Manager to lead the day to day operations of the building and its facilities.  The successful candidate will have excellent knowledge of health and safety legislation within the arts, and proven facilities management experience.  The Deputy Theatre Manager will also be required to manage the catering strand of the business, manage the Front of House team, as well as overseeing events hires within the building.  The position requires somebody who is organised and able to manage multiple projects and deadlines concurrently.
 
If having read the Job Description and Person Specification you wish to have an informal discussion please contact Marina Newth on 01495 224425.
 
Please apply online by visiting www.caerphilly.gov.uk  or alternatively to request a paper application pack please contact the Recruitment Team on 01443 866522.

We are legally obliged to ask you to provide evidence of your right to work in the UK.  If you are invited to interview, you will be asked to provide appropriate documents such as your full birth certificate/passport/work permit in accordance with the Asylum and Immigration Act 1996.

 

Sefydliad y Glowyr Coed Duon yw prif leoliad Bwrdeistref Caerffili ar gyfer y celfyddydau proffesiynol, sy'n croesawu dros 34,000 o ymwelwyr y flwyddyn. Ein nod yw cynnig rhaglen ddigwyddiadau amrywiol, ddifyr a heriol, a chroeso cynnes i'w holl ymwelwyr.
 
Mae Sefydliad y Glowyr Coed Duon yn chwilio am Ddirprwy Reolwr Theatr creadigol ac effeithlon i arwain gweithrediadau'r adeilad a'i gyfleusterau o ddydd i ddydd. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus wybodaeth ragorol am ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch o fewn y celfyddydau, a phrofiad profedig o reoli cyfleusterau. Bydd gofyn i'r Dirprwy Reolwr Theatr hefyd reoli maes arlwyo'r busnes, rheoli tim blaen y t?, yn ogystal a goruchwylio llogi digwyddiadau yn yr adeilad. Mae'r swydd yn gofyn am rywun trefnus sy'n gallu rheoli nifer o brosiectau a dyddiadau cau ar yr un pryd.
 
Os ar ol darllen y Swydd Ddisgrifiad a Manyleb y Person rydych yn dymuno cael trafodaeth anffurfiol, cysylltwch a Marina Newth ar 01495 224425.

Gwnewch gais ar-lein drwy fynd i www.caerffili.gov.uk neu fel arall, i ofyn am becyn cais papur, cysylltwch â’r Tîm Recriwtio ar 01443 866522.

O dan y gyfraith mae'n rhaid i ni i ofyn i chi ddarparu tystiolaeth o'ch hawl i weithio yn y DU. Os cewch eich gwahodd i gyfweliad, byddwch yn cael eich gofyn i ddarparu dogfennau priodol fel eich tystysgrif geni llawn / pasbort / trwydded waith yn unol a'r Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1996.