Caerphilly County Borough Council

Rheolwr Gwasanaeth Theatr a Chelfyddydau
Sefydliad Y Glowyr Coed Duon

Grade 10 (£32,486 - £36,379) per annum

Mae Cyngor Caerffili'n chwilio am Reolwr Gwasanaeth Theatr a Chelfyddydau profiadol, deinamig a brwdfrydig, a fydd yn gyfrifol am reoli ac arwain Gwasanaeth Celfyddydau'r Cyngor a'i holl swyddogaethau, gan gynnwys y Gwasanaeth Datblygu'r Celfyddydau a'r prif leoliad ar gyfer y celfyddydau, Sefydliad y Glowyr Coed Duon. Mae hwn yn gyfle cyffrous i rywun sy'n barod i weithio ar y cyd i ddatblygu strategaeth y Gwasanaeth Celfyddydau o fewn Cyngor Caerffili yn unol ag agendâu lles y cyngor, yn ogystal â darparu a datblygu rhaglen artistig a gwaith wedi ei gynhyrchu ar y cyd cyffrous ac amrywiol yn Sefydliad y Glowyr Coed Duon.  

Mae Sefydliad y Glowyr Coed Duon yn ganolbwynt celfyddydol bywiog a phrysur sy'n cael ei hymgorffori o fewn y gymuned leol ac yn ganolbwynt ar gyfer y celfyddydau yn y sir, tra hefyd yn denu ymwelwyr o bell.  Fel rheolwr y lleoliad, rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar brofiad rheolaethol o fewn lleoliad neu sefydliad celfyddydol, ynghyd â phrofiad o raglennu ar gyfer lleoliad celfyddydol.  Byddwch yn gyfathrebwr cryf, gyda sgiliau cynllunio a dadansoddi ariannol profedig a fydd yn croesawu'r rôl gyda hyder a brwdfrydedd.

Am Ddisgrifiad Swydd manwl a Manyleb y Person cliciwch www.caerffili.gov.uk/Gwasanaethau/Swyddi-a-hyfforddiant/Cymorth-i-gael-gwaith

Os ar ôl darllen y Swydd Ddisgrifiad a Manyleb y Person byddwch yn hoffi cael trafodaeth anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Paul Hudson ar 01443 866228

Gwnewch Gais Ar-lein isod neu fel arall i gael pecyn cais papur, cysylltwch â'r Tîm Recriwtio ar 01443 866522 neu Minicom 01443 864303

Mae rhwymedigaeth gyfreithiol arnom i ofyn i chi ddarparu tystiolaeth o'ch hawl i weithio yn y DU.  Os cewch eich gwahodd i gyfweliad, byddwn yn gofyn i chi ddarparu dogfennau priodol fel eich tystysgrif geni lawn / pasbort /  trwydded gwaith yn unol â’r Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1996.

Theatre and Arts Services Manager
Blackwood Miners' Institute

Grade 10 (£32,486 - £36,379) per annum

Caerphilly Council are seeking an experienced, dynamic and passionate Theatre and Arts Services Manager, who will be responsible for the leadership and management of the Council's Arts Service and all its functions, including the Arts Development Service and principle arts venue, Blackwood Miners' Institute. This is an exciting opportunity for somebody who is willing to work collaboratively to develop the Arts Service strategy within Caerphilly Council in line with the council's well-being agendas, as well as delivering and developing an exciting and varied artistic programme and co-production work at Blackwood Miners' Institute.  

Blackwood Miners' Institute is a vibrant and busy arts hub that is imbedded within the local community and a focal point for arts within the county, whilst also attracting visitors from further afield.  As manager of the venue the successful applicant must have proven managerial experience within an arts venue or organisation, along with experience of programming for an arts venue.  You will be a strong communicator, with proven financial planning and analysis skills who will embrace the role with confidence and enthusiasm.

For a detailed Job Description and Person Specification please visit www.caerphilly.gov.uk/Services/Jobs-and-training/Help-finding-work

If having read the Job Description and Person Specification you would like an informal discussion about the post please contact Paul Hudson on 01443 866228

Please apply online below or alternatively to request a paper application pack please contact the Recruitment Team on 01443 866522 or minicom 01443 864303.

We are legally obliged to ask you to provide evidence of your right to work in the UK.  If you are invited to interview, you will be asked to provide appropriate documents such as your full birth certificate/passport/work permit in accordance with the Asylum and Immigration Act 1996.